ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с. Дівоче Поле Олександрійського району Кіровоградської області

 • 134

Фото без опису

 

1.Замовник СЕО 

Замовником проекту є Попельнастівська сільська рада Олександрійського району Кіровоградської області (28062 Кіровоградська обл., Олександрійський р-н,  с. Попельнасте,  вул. Соборна, буд. 3), e-mail: popelnaste.rada@ukr.net.

2.Види та основні цілі документа державного планування: 

Генеральний план населеного пункту відповідно до статті 16 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" є документацією місцевого рівня, яка розробляється з урахуванням відомостей Державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі у цифровій формі в державній системі координат у формі електронних документів, що містять базові і тематичні геопросторові дані.

Склад, зміст, порядок розроблення та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні встановлюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року №926, якою було затверджено Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації.

Згідно статті 17 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" генеральний план населеного пункту є одночасно видом містобудівної документації на місцевому рівні та документацією із землеустрою і призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Обов’язковою складовою генерального плану населеного пункту є план зонування території цього населеного пункту. Планувальні рішення генеральних планів таких населених пунктів включаються до складу комплексного плану.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.

Проект генерального плану виконано відповідно до Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про землеустрій», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд».

Генеральний план пов'язаний з іншими документами державного планування:

 • Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року";
 • Рекомендації Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо включення кліматичних питань до документів державного планування;
 • Порядок здійснення державного моніторингу вод затверджено постановою КМУ від 19 вересня 2018р. №758;
 • Національний план управління відходами до 2030 року;
 • Стратегія розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту генерального плану є: дотримання санітарно-захисних зон; утворення та поводження з твердими побутовими відходами; забруднення атмосферного повітря; використання наявних ресурсів; розвиток зелених зон населеного пункту,  та вдосконалення системи інженерної інфраструктури населеного пункту.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:  

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування – генерального плану Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунт, ландшафт,  повітря, поверхневі води:

 • -     забруднення атмосферного повітря викидами від основних та допоміжних технологічних процесів;
 • -     забруднення атмосфери викидами від транспортних засобів;
 • -     утворення побутових відходів;
 • -     акустичний вплив (шумове забруднення під час будівельних робіт);
 • -     вплив при виконанні підготовчих та будівельних робіт;
 • -   вплив на воді об'єкти при проведенні робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок.

б) для територій з природоохоронним статусом територія, що розглядається не відноситься до території, що має природоохоронний статус.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;

В процесі виконання стратегічної екологічної оцінки буде розглянута планувальна альтернатива «нульовий сценарій» (тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного ДДП), а також інші планувальні альтернативи, які включатимуть прогнозування та оцінку ситуації у випадку затвердження різних варіантів проектних рішень в складі ДДП. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про СЕО ДДП.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення проекту державного планування - генерального плану с. Дівоче Поле, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу.

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:

 • визначення цілей охорони довкілля, в тому числі здоров'я населення, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в регіоні;
 • розгляд стратегічний цілей та проблем в інших актах законодавства;
 • аналіз природних умови території населеного пункту, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • прогноз можливих змін в природних екосистемах при реалізації запланованої діяльності та пропозиції щодо перспективного моніторингу стану довкілля після реалізації рішень проекту державного планування.

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи та критерії:

 • метод цільового аналізу - дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров'я населення середовища існування;
 • застосування альтернативних сценаріїв дозволить оцінити альтернативні шляхи просторового розвитку села та їх екологічні та соціальні наслідки
 • аналіз на відповідність містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування передбачається провести аналіз містобудівних регламентів стосовно обмеження використання земельних ділянок у зонах з особливими умовами використання територій, які встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень, що розповсюджуються на територію села та схеми інженерної підготовки.

Окрім того, повинні бути враховані заходи, визначені законами та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення загальних негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” і складається з наступних розділів:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану с.Дівоче Поле подаються до Попельнастівської сільської ради.

Відповідальна особа: Шовгеля Наталя Михайлівна тел.098763414, електронна адреса: popelnaste@ukr.net.  

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення (відповідно до пп.5,6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).