Відділ в Олександрійському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області інформує

  • 805

Фото без опису

 

 

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок»

У зв ’язку із надходженням численних звернень до Держгеокадастру щодо можливості затвердження органами місцевого самоврядування технічних документацій із нормативної грошової оцінки земель (земельних ділянок), розроблених до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2021 року №1147 «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок», повідомляємо наступне. - При розгляді питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (земельних ділянок) відповідна сільська, селищна, міська рада мають брати до уваги дату проведення такої оцінки, що вказана у відповідній технічній документації. Відповідно, норми постанови Кабінету М іністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147 «Про затвердження М етодики нормативної грошової оцінки земельних ділянок» мають застосовуватися до технічної документації з нормативної грош ової оцінки земель, що складена розробником такої документації із зазначенням дати оцінки 10 листопада 2021 року і пізніше. - Постанова Кабінету М іністрів України від 03 листопада 2021 року № 1147 «Про затвердження М етодики нормативної грош ової оцінки земельних ділянок» не виключає можливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про нормативну грошову оцінку земель (земельних ділянок) на підставі технічної документації із нормативної грошової оцінки земель (земельних ділянок), що складена розробниками до 10 листопада 2021 року. - Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про нормативну грошову оцінку земель (земельних ділянок), що складена розробниками 10 листопада 2021 року і пізніше, запроваджується лише з 1 січня 2022 року (підпункт 2 пункту 1 Змін, що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру).

 

Щодо окремих питань застосування Постанови Кабінету Міністрів України

від 03.11.2021 № 1147

Відповіднодо пункту 1 Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр), затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 14 січня 2015 року № 15 (далі - Положення), Держгеокадастр є центральним органом виконавчоївлади, щореалізуєдержавнуполітику, зокрема, у сферіземельнихвідносин. Згідно з підпунктом 53 пункту 4 Положення, Держгеокадастрнадаєроз’яснення з питань, що належать до йогокомпетенції. Постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 03 листопада 2021 року № 1147 «Про затвердження Методики нормативноїгрошовоїоцінкиземельнихділянок» набрала чинності 10 листопада 2021 року (опублікування в газеті «Урядовийкур’єр» від 10.1Д.2021 - № 216). Зазначеноюпостановоюзатверджено Методику нормативноїгрошовоїоцінкиземельнихділянок, внесенізміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 17 жовтня 2012 року № 1051, а такожвизнано такими, щовтратиличинність низку постанов КабінетуМіністрівУ країни. У зв’язкуізнадходженнямчисленнихзвернень до Держгеокадаструщодоможливостізатвердження органами місцевогосамоврядуваннятехнічнихдокументаційізнормативноїгрошовоїоцінки земель (земельнихділянок), розроблених до набраннячинностіпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 03 листопада 2021 року№ 1147 «Про затвердження Методики нормативноїгрошовоїоцінкиземельнихділянок» повідомляємонаступне. Відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель» технічнадокументація з нормативноїгрошовоїоцінкиземельнихділянокзатверджуєтьсявідповідноюсільською, селищною, міською радою. Протягоммісяця з дня надходженнятехнічноїдокументації з нормативноїгрошовоїоцінкивідповіднасільська, селищна, міська рада розглядає та приймаєрішення про затвердженняабовідмову в затвердженнітакоїтехнічноїдокументації. Підставою для відмови у затвердженнітехнічноїдокументації з нормативноїгрошовоїоцінкиземельнихділянокможе бути лишеїїневідповідністьвимогамзаконів та прийнятихвідповіднодо закону нормативноправовихактіваборозташування земель чиземельнихділянок на територіїінпюїтериторіальноїгромади. Рішення про відмову в затвердженнітехнічноїдокументації з нормативноїгрошовоїоцінкиземельнихділянокмаєміститипосилання на конкретнінормизаконів та прийнятихвідповіднодо закону нормативно-правовихактів, якимсуперечитьвідповіднатехнічнадокументація. Статтею 1 Закону України «Про оцінку земель» визначено, зокрема, що дата оцінкиземельноїділянки для нормативноїгрошовоїоцінкиземельноїділянки - це дата, вказана в технічнійдокументації. Позиціющодонезворотностідії в часізаконів та інших нормативноправовихактівнеодноразововисловлювавКонституційний Суд України. Так, згідно з висновкамищодотлумаченнязмістустатті 58 КонституцїїУкраїни, викладеними у рішенняхКонституційного Суду Українивід 13 травня 1997 року № 1-зп, від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99, від 5 квітня 2001 року № З-рп/2001, від 13 березня 2012 року № 6-рп/2012, закони та інші нормативно-правовіактипоширюють свою діютільки на тівідносини, яківиниклипіслянабуття законами чиіншими нормативно-правовими актами чинності; дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набранняцим актом чинності і припиняєтьсяізвтратою ним чинності, тобто до події, факту, коли застосовується той закон абоінший нормативно-правовий акт, під час діїякого вони настали абомалимісце; дія закону та іншого нормативно-правового акта не можепоширюватися на правовідносини, яківиникли і закінчилися до набраннячинностіцим законом абоіншим нормативно-правовим актом. Конституційний Суд Українитакожвисловивпозицію, згідно з якоюзакріплення принципу незворотностідії нормативно-правового акта у часі на конституційномурівні є гарантієюстабільностісуспільнихвідносин, у тому числівідносинміж державою і громадянами, породжуючи у громадянвпевненість у тому, щоїхнєіснуюче становище не буде погіршенеприйняттямбільшпізнього закону чиіншого нормативно-правового акта (РішенняКонституційного Суду Українивід 13 травня 1997 року № 1-зп). При розглядіпитання про затвердженнятехнічноїдокументації з нормативноїгрошовоїоцінки земель (земельнихділянок) відповіднасільська, селищна, міська рада маютьбрати до уваги дату проведеннятакоїоцінки, щовказана у відповіднійтехнічнійдокументації. Відповідно, норми постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 03 листопада 2021 року № 1147 «Про затвердження Методики нормативноїгрошовоїоцінкиземельнихділянок» маютьзастосовуватися до технічноїдокументації з нормативноїгрошовоїоцінки земель, щоскладенарозробникомтакоїдокументаціїіззазначеннямдатиоцінки 10 листопада 2021 року і пізніше. Додатковоінформуємо, що постанова КабінетуМіністрівУкраїнивід 03 листопада 2021 року № 1147 «Про затвердження Методики нормативноїгрошовоїоцінкиземельнихділянок» не виключаєможливостівнесеннядо Державного земельного кадаструвідомостей про нормативнугрошовуоцінку земель (земельнихділянок) на підставітехнічноїдокументацшзнормативноїгрошовоїоцінки земель (земельнихділянок), щоскладенарозробниками до 10 листопада 2021 року. Внесеннядо Державного земельного кадаструвідомостей про нормативнугрошовуоцінку земель (земельнихділянок), щоскладенарозробниками 10 листопада 2021 року і пізніше, запроваджуєтьсялише з 1 січня 2022 року (підпункт 2 пункту 1 Змін, щовносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру). Звертаємоувагу, щолистиДержгеокадастру не є нормативно-правовими актами, а маютьлишеінформативний характер, і не встановлюютьправових норм.

Начальник ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області Олександр Мороз