контрольний перелік заходів

  • 1107
Дата: 09/04/2020 Цей контрольний перелік є управлінським iнструментом для реалізацiї практичних заходів із метою зменшення поширення пандемії COVID-19 на робочому місці. Успішне впровадження цього iнструменту залежить від співпраці між роботодавцями, керівниками та працівниками задля здійснення позивних змін на підприємствах із метою посилення реагування на COVID-19 i покращення готовності до неї. Роботодав- цям слід залучити до цього процесу комітети з безпеки та здоров’я на роботі або пред- ставників із питань безпеки. Як користуватися контрольним переліком ? 1. Призначте групу у складі вищого керівництва, керівників середньої ланки, представників працівників, а також співробітників, відпові- дальних за питання безпеки та здоров’я на роботі. ? 2. Проведіть інструктаж і навчання групи щодо етапів використання контрольного переліку. ? 3. Заповніть контрольний перелік і запишіть ? 6. Відразу після заповнення контрольного переліку організуйте колективне обгово- рення з групою для підготовки пропозицій керівництву (досвід показав, що цей крок є невід’ємним для сприяння позитивним змінам). ? 7. Представте результати колективного обгово- рення керівництву для планування безперерв- ного запровадження вдосконалень2. результати перевірки. ? 4. Сплануйте всією групою, які заходи мають бути здійснені, ким і коли. Знайдіть спосіб застосування заходу, якщо необхідно — проконсультуйтеся з керівником напряму або працівниками. • Якщо захід уже впроваджений або не потрібен, зазначте «Ні» під надписом «Чи пропонуєте Ви цей захід?» • Якщо ви вважаєте, що захід був би дореч- ним, зазначте «Так». • У секції «Примітки» наведіть коментарі, опишіть ситуацію або додайте пропозицію. ? 5. Ще раз подивіться на пункти, де ви відповіли «Так». Виберіть пункти, які ви вважаєте найважливішими, та позначте їх як «Пріори- тет»1. Групі слід, не вагаючись, звертатися за уточнення- ми до компетентних державних органів з безпеки та здоров’я на роботі, інспекцій праці, національ- них організацій з безпеки або національних профе- сійних об’єднань із питань БЗР, організацій робото- давців та працівників. Це невичерпний перелік усіх необхідних заходів. Групі слід додати до контрольного переліку всі додаткові пункти, які вона вважає доречними, для покращення реагування на COVID-19 на робочому місці. При розробленні плану профілактики та контролю COVID-19 на робочму місці керівництву необхідно дотримуватися відповідних національних право- вих зобов’язань. 1 Пріоритети слід визначати відповідно до більшої чи меншої імовірності впливу даної ситуації на здоров’я працівників, її тяжкості та нагальності. 2 Додаток I * Переклад цього контрольного переліку заходів українською мовою зроблено за підтримки Проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні» I. ПОЛІТИКА, ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ 02 Розробіть і опублікуйте заяву про зобов'язан- ня і відповідальність керівництва щодо змен- шення ризику впливу вірусу та передачі COVID-19 на робочих місцях, консультуючись із представниками працівників. Чи пропонуєте Ви цей захід? Регулярно консультуйтеся зі своїми службами з питань здоров’я на роботі, місцевими органа- ми охорони здоров’я або іншими партнерами, які, можливо, розробили інформаційні матері- али з просування профілактики ризику інфіку- вання вірусом на робочому місці та інші техніч- ні рекомендації. Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Розробіть план забезпечення готовності та реагування з метою профілактики COVID-19 на робочому місці, враховуючи всі напрями роботи та завдання, що виконуються праців- никами, та потенційні джерела зараження. Чи пропонуєте Ви цей захід? Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Створіть на підприємстві систему надання працівникам актуальної та достовірної інфор- мації про перебіг ситуації з COVID-19, з посилан- ням на інформацію, оприлюднену національ- ними чи місцевими органами охорони здоров’я. Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Складіть карту небезпеки усіх операцій/проце- сів та всіх видів робіт. Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Інтегруйте питання безпеки та здоров’я у ваш план дій у надзвичайних ситуаціях та забезпечення безперебійної діяльності, а також врахуйте інші вимоги, що стосуються праці, зокрема щодо необхідності виконання операцій меншим числом працівників. Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Заохочуйте дистанційну роботу неключових працівників, щоб звести до мінімуму поширен- ня COVID-19 на робочому місці. Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Якщо дистанційна робота практично неможлива, запровадьте зміни, щоб уник- нути великої концентрації працівників на об’єктах. 03 II. ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ІНФОРМУВАННЯ Чи пропонуєте Ви цей захід? Оцініть ризик потенціальної взаємодії з працівниками, підрядниками, споживача- ми та відвідувачами на підприємстві та Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: забруднення виробничого середовища, та здійсніть відповідні заходи (див. розділ ІІІ). Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Розробіть план можливих дій у разі вияв- лення на підприємстві підтвердженого чи підозрюваного випадку COVID-19, що Примітки: включає, серед іншого, повідомлення, контроль і дезінфекцію відповідно до наці- ональних керівних документів. Чи пропонуєте Ви цей захід? Проведіть навчання керівництва, працівни- ків та їхніх представників щодо запровадже- них заходів із запобігання ризику інфікуван- ня вірусом і щодо порядку дій у випадку інфікування. Для працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, навчання Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: повинно включати питання правильного використання, обробки та утилізації засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Згідно з національними стандартами розширте можливості щодо здійснен- ня виплат в період тимчасової непра- Примітки: цездатності, виплати допомоги у зв’яз- ку з хворобою, відпусток у зв’язку з народженням дитини/ для догляду за дитиною та повідомте про це всіх працівників. Чи пропонуєте Ви цей захід? Повідомте працівників про те, що кожний має право залишити робочу зону в разі виникнення неминучої та серйозної загрози життю або здоров’ю відповідно до національ- ного законодавства і встановлених процедур та негайно повідомити свого безпосередньо- го керівника про таку ситуацію. Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: 11 Створіть механізм моніторингу Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Надайте працівникам, які доставляють і оцінки стратегій та планів щодо COVID-19. Чи пропонуєте Ви цей захід? продукцію, водіям вантажних автомобілів та іншим транспортним працівникам допо- могу для зведення до мінімуму прямого контакту зі споживачами та дотримання правил особистої гігієни, як-от миття рук і Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: використання антисептиків для рук. Розгляньте питання про надання засобів індивідуального захисту, якщо працівники безпосередньо контактують із клієнтами. Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Уникайте відряджень у некритичних випадках. Оцініть ризик інфікування COVID-19, якщо плануються відряджен- ня (для всіх фаз поїздки та виконання робочих завдань)3. 04 Уникайте особистих зустрічей, віддаючи перевагу телефонним дзвінкам, електронній пошті або віртуальним зустрічам. Якщо необ- хідно організувати зустрічі, передбачте місце, як дозволяє забезпечити фізичне дистанціювання. Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: 17 Підтримуйте регулярне спілкування з Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: працівниками та представниками працівників, зокрема через інтернет або, якщо це неможливо, телефоном. Чи пропонуєте Ви цей захід? Забезпечте персоналу, споживачам і відвіду- вачам достатньо місць із простим доступом, де вони можуть помити руки милом з водою, дезінфікувати руки антисептиками, а також заохочуйте культуру миття рук. Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Допомагайте працівникам долати нові психосоціальні ризики, засвоювати нові форми організації праці, а також заоохо- Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: чуйте вести здоровий спосіб життя, включаючи харчування, відпочинок і сон, фізичну активність та підтримання соціальних контактів з друзями та роди- Установіть антисептик з дозатором для рук у видних місцях у зоні робочих місць і забезпе- чте їх регулярне наповнення. ною (віддалено). Чи пропонуєте Ви цей захід? Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: III. ЗАХОДИ З ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НАСЛІДКІВ ПОШИРЕННЯ COVID-19 Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Заохочуйте культуру регулярного витирання столів і робочих місць, дверних ручок, теле- фонів, клавіатур і робочих об’єктів антисеп- тиком і регулярної дезінфекції місць загаль- ного користування, зокрема туалетів. Поверх- ні, яких часто торкаються, слід мити частіше. Організуйте роботу так, щоб забезпечи- ти фізичне дистанціювання на відстань не менше 2 метрів від інших осіб або на іншу відстань, рекомендовану відповід- ним компетентним органом. Залежно від діяльності, розгляньте питання про залучення спеціалізованих служб із прибирання і дезінфекції. Чи пропонуєте Ви цей захід? Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Примітки: 3 Докладніша інформація: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/travel-advice Посильте витяжну вентиляцію й збіль- шіть подачу чистого повітря до кімнат та робочих приміщень із високим ризи- ком інфікування вірусом. 05 IV. ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРИ НА COVID-19 ТА ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ Чи пропонуєте Ви цей захід? 28 Відповідно до рекомендацій місцевих орга- Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Заохочуйте належну респіраторну нів влади заохочуйте своїх працівників, у яких підозрюються симптоми COVID-19, не приходити на роботу і дотримуватися реко- мендацій місцевих органів влади. Чи пропонуєте Ви цей захід? гігієну на робочому місці та поширюйте Ні інформацію про це, наприклад, прикри- Так ПРІОРИТЕТ вання рота і носа під час кашлю або чхання зігнутим ліктем або тканиною. Примітки: Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: У разі серйозного погіршення здоров’я праців- ників, зокрема затрудненого дихання, поре- комендуйте їм звернутися до їхнього лікаря або місцевого медичного закладу і повідоми- ти про свої поїздки останнім часом та симпто- ми. Забезпечте соціальне дистанціювання на підприємстві та максимально мож- Чи пропонуєте Ви цей захід? ливо тримайтеся скупчення людей»4. подалі від «місць Ні Так ПРІОРИТЕТ Чи пропонуєте Ви цей захід? Примітки: Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Організуйте ізоляцію будь-якої особи, у якої розвиваються симптоми COVID-19, на робо- чому місці до моменту перевезення до відпо- Видайте відповідні маски для обличчя і забезпечте наявність на робочих місцях паперових серветок для тих, у кого виникає нежить або кашель, а також закритих сміттєвих відер для викидан- ня цих серветок із дотриманням вимог відного медичного закладу. Організуйте дезінфекцію робочого місця і медичний огляд осіб, які тісно контактували з вищезга- даною особою. Чи пропонуєте Ви цей захід? гігієни. Чи пропонуєте Ви цей захід? Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: Ні Так ПРІОРИТЕТ Примітки: 4 Місця, де люди зустрічаються та збираються, наприклад, кафетерії. 06 ? ДОДАТОК І ФОРМА ПЛАНУ ЗАХОДІВ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 1. Планування заходів Департамент/Відділ/Підприємство: Дата: Група: Технічний напрям: [ ] Політика, планування і організація [ ] Оцінка ризиків, управління ризиками та інформування про ризики [ ] Заходи з профілактики та пом’якшення наслідків поширення COVID-19 [ ] Порядок дій у разі виявлення підозри на COVID-19 та підтверджених випадків [ ] Інше Опис очікуваного поліпшення ситуації Місце розташування Опис 07 Орієнтовна дата виконання * Для поліпшень за різними технічними напрямами слід використовувати окремі аркуші. 2. Контроль виконання заходів (інформація про фактичні поліпшення) Дата: Група: Департамент/Відділ/Підприємство: Визначення поліпшення ситуації, яке запроваджено/запроваджується: Технічний напрям: [ ] Політика, планування і організація [ ] Оцінка ризиків, управління ризиками та інформування про ризики [ ] Заходи з профілактики та пом’якшення наслідків поширення COVID-19 [ ] Порядок дій у разі виявлення підозри на COVID-19 та підтверджених випадків [ ] Інше Дата запровадження поліпшення: 08 Відповідальна особа/особи: Період часу, необхідний для повного запровадження поліпшення: Навички та методи, необхідні для запровадження поліпшення: Можливості поліпшення: Вагомі аргументи на користь поліпшення: Необхідна підтримка для запровадження поліпшення (зокрема від органу чи органів БЗР):