ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ

  • 27

Фото без опису

Збереження життя та здоров’я працівників у процесі трудової діяльності є головною метою планування робіт з охорони праці та планування заходів з охорони праці роботодавцем.
Плани роботи розрізняють за змістом (комплексні, які охоплюють всі сторони діяльності з охорони праці та цільові, спрямовані на вирішення окремих завдань охорони праці) та за термінами виконання (перспективні –на тривалий термін, поточні – на один рік, оперативні – на місяць, квартал).
Заходи з охорони праці класифікуються за наступними ознаками: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, соціально-економічні, психофізіологічні, лікувально-профілактичні, а за принципом виконання можуть бути планові і виконувані у позаплановому порядку.
Планування та розробка заходів з охорони праці здійснюється на підставі аналізу стану і причин виробничого травматизму, професійної захворюваності; результатів атестації робочих місць за умовами праці, паспортизації санітарно-технічних умов праці; аналізу забезпеченості виробничих об’єктів, робочих місць працівників необхідними засобами захисту, а також матеріально-технічного забезпечення навчання та інструктажу, перевірки знань працівників з охорони праці; результатів технічних оглядів, випробувань, експертизи технічного стану виробничих об’єктів, іншої документації з охорони праці, а також вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації виробників обладнання; приписів Пенсійного фонду України, органів державного нагляду та контролю, контролюючих служб роботодавця, подання профспілки; документів та пропозицій відповідних органів управління; пропозицій структурних підрозділів та служб роботодавця, профспілки, а також окремих працівників.
Основні напрями планування та розробки заходів з охорони праці: приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів виробничих актів та інших будівель і приміщень, споруд, будівельних майданчиків, території підприємства, установи, організації; приведення до норм природного та штучного освітлення; приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці робочих місць, технологічних процесів, обладнання та інших об’єктів виробничого призначення; механізація, автоматизація, роботизація технологічних процесів, робіт, що здійснюються в небезпечних та / або шкідливих умовах праці, важких фізичних робіт; приведення у відповідність до вимог нормативних актів санітарно-побутового забезпечення працівників; проведення атестації робочих місць за умовами праці, паспортизації санітарно-технічного стану умов праці та сертифікація виробничих об’єктів на їх відповідність вимогам охорони праці; нормативне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності з охорони праці; забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, змиваючими і знешкоджувальними засобами, медикаментами та перев’язувальними матеріалами, проведення медичних оглядів.
В обов’язковому порядку слід включати в плани, заходи що забезпечують усунення небезпек в роботі, а також забезпечують поліпшення умов праці працівників.
Варто зазначити!
Відповідно до статті 13 Закону України від 14.10.1992 № 2694-XII “Про охорону праці”, роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці: створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, контролює їх додержання; розробляє за участю сторін колективного договору та реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються; впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом; забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів; розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці; здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці; вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Ольга ЯНЧУК,
заступник начальника управління – начальник відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області